Inhoud van het Huishoudelijke Reglement van Dc  de Bosrand.
Klik op een onderwerp om het te lezen.

ONDERWERP ARTIKEL
   
Naam en Zetel 1
Duur 2
Doel 3
Middelen 4
Lidmaatschap 5
Gewone leden 6
Donateurs 7
Aanmelding en toelating 8
Einde van het lidmaatschap 9
Geldmiddelen 10
Contributie 11
Verplichtingen gewone leden 12
Algemene ledenvergadering (alv) 13
Toegang tot de alv 14
Stemrecht alv 15
Besluitvorming alv 16
Bijeenroeping en agenda alv 17
Leiding van de alv 18
Notulen 19
Bestuur 20
Taken bestuur 21
Tijdsduur en rooster 22
Bestuurslidmaatschap en schorsingen 23
Bestuursvergadering 24
Kascontrolecommissie 25
26
Kamer van Koophandel 27
Slotbepalingen 28

 

 

Pagina 1
NAAM EN ZETEL
Artikel 1:
De vereniging draagt de naam D.C. de Bosrand, Zij heeft haar zetel in café de Bosrand,
Bosstraat 100, 6071 PZ te Swalmen.
terug


DUUR
Artikel 2:
De vereniging, opgericht in 1980 duurt voor onbepaal­de tijd voort.

DOEL
Artikel 3:
D.C. de Bosrand heeft ten doel: de beoefening van en de belangstelling voor de dartssport te bevorderen,
alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartssport de ontwikkeling,
vorming en recreatie van de mens beogen.
terug


MIDDELEN
Artikel 4:
D.C. de Bosrand tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Het geven van leiding aan hen die de dartssport willen beoefenen;
Het uitschrijven van, meewerken aan of regelen en bevorderen van dartwedstrijden;
Het instellen en organiseren van kampioenschappen;
Het samenwerken met verenigingen die een gelijke doelstelling beogen;
Alle overige middelen, die D.C. de Bosrand ten dienste staan.
terug


LIDMAATSCHAP
Artikel 5:
D.C. de Bosrand kent:
1.Gewone leden
2.Donateurs.


GEWONE LEDEN
Artikel 6:
Gewone leden kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn.
Aan natuurlijke personen die niet in Nederland woonachtig zijn, kan door het bestuur dispensatie worden verleend.
terug


DONATEURS
Artikel 7:
Donateurs zijn zij die D.C. de Bosrand jaarlijks met een door het bestuur jaarlijks vast te stellen minimum
bijdrage steunen.
Donateurs hebben geen andere rechten en/of plichten dan die welke hun door het bestuur zijn toegekend of opgelegd.
De rechten en/of plichten van donateurs kunnen ten alle tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
terug


AANMELDING EN TOELATING
Artikel 8:
Aanmelding voor het gewone lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur met een daarvoor bestemd inschrijfformulier. Het bestuur beslist daarna over toelating tot de vereniging.
terug


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9:
Het gewone lidmaatschap eindigt:
1.Door overlijden van het lid.
2.Door opzegging van het lid.
3.Door opzegging door D.C. de Bosrand. Deze kan geschie­den wanneer het lid zijn of haar verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van D.C. de Bosrand niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren.
Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met het huishoudelijk reglement
of de besluiten van D.C. de Bosrand handelt of D.C. de Bosrand op onredelijke wijze heeft benadeelt.
Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur tegen het einde van een competitiejaar
met een opzegtermijn van 4 weken. Een lid kan echter zijn lidmaatschap per onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem of haar gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging namens D.C. de Bosrand, alsook ontzetting, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet.
Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting
eindigt door het verloop van die termijn.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, is desalniettemin de jaarlijkse
contributie voor het geheel verschuldigd.
Om opnieuw gewoon lid te worden van D.C. de Bosrand moet degene wiens lidmaatschap is opgezegd
wegens niet nakomen van de financiële verplichtingen, alsnog eerst hieraan voldoen.
Over de toelating van het lidmaatschap beslist het bestuur.
terug


GELDMIDDELEN
Artikel 10:
De geldmiddelen van D.C. de Bosrand bestaan uit:
1.Contributie's;
2.Schenkingen;
3.Rente's;
4.Alle andere baten en inkomsten.
terug


CONTRIBUTIE
Artikel 11:
De gewone leden zijn verplicht jaarlijks de door het bestuur vast te stellen contributie te betalen,
welke is verschuldigd over de periode 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.
De gewone leden kunnen daarvoor in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
Leden die zich aanmelden in de periode buiten de competitie in enig verenigingsjaar zijn de volledige
contributie verschuldigd.
De categorieën van leden, welke een verschillende contributie kunnen betalen zijn:
a.seniorleden (18 jaar en ouder);
b.juniorleden (tot 18 jaar).
Donateurs betalen altijd een jaarlijks vastgesteld bedrag.
terug


VERPLICHTINGEN GEWONE LEDEN
Artikel 12:
1.Indien een gewoon lid zijn verplichtingen jegens D.C. de Bosrand niet nakomt, kan het lid een boete worden opgelegd waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
2.Tot de verplichtingen van de gewone leden worden o.a. gerekend het tijdig doen van administratieve opgaven of beantwoording van vragen volgens dit reglement.
3. Leden zijn bij het overstappen naar een andere vereniging zelf verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten. (overschrijvingsformulier bond)


ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Artikel 13:
De ALV wordt gevormd door alle leden.
In het verenigingsjaar wordt tenminste één ALV gehouden, te houden op een door het bestuur vast te stellen datum, doch altijd voor inschrijving van de competitie.
Het bestuur roept voorts een ALV bijeen wanneer het zulks nodig acht.
terug


TOEGANG TOT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 14:
Toegang tot de ALV hebben alle leden.


STEMRECHT ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 15:
De gewone leden mogen ieder één stem uitbrengen op de ALV.
Donateurs hebben het recht op één stem (adviserend).
terug


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 16:
Voor zover het huishoudelijk reglement niet anders bepaalt worden alle besluiten van de ALV genomen
met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, wanneer blijkt dat tenminste de helft van het
maximum aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien in deze vergadering tengevolge van het in lid 1 bepaalde geen geldig besluit genomen kan worden,
wordt met inachtneming van een termijn van aankondiging van deze vergadering aan de leden van tenminste
4 weken, een tweede vergadering bijeen geroepen die ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden
geldige besluiten kan nemen.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de
voorzitter anders beslist. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd.
Staken de stemmen wederom dan beslist een loting.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
terug


BIJEENROEPING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17:
Jaarlijks wordt minimaal 3 weken voor inschrijving van de leden bij de bond de ALV gehouden.
De oproeping tot deze vergadering geschiedt door het bestuur ten minste 2 weken voor datum,
zowel persoonlijk als in het clublokaal. Hierbij dient de voorlopige agenda te worden bekend gemaakt.
Uitsluitend stemgerechtigde personen kunnen voorstellen doen met betrekking tot deze agenda.
Deze voorstellen moeten 1 week voor datum bij het bestuur zijn binnengekomen en aan de agenda worden toegevoegd.
De agenda van ALV bevat onder meer:
a.Goedkeuring notulen vorige vergadering;
b.Behandeling van het jaarverslag van de secretaris;
c.Behandeling van het jaarverslag van de penningmeester;
d.Verslag van de kascontrolecommissie;
e.Behandeling van de overige op de agenda geplaatste punten.
f. Rondvraag.
De overige ALV-en worden door het bestuur tenminste 4 weken van tevoren, onder vermelding van de te
behandelen agendapunten aangekondigd.

terug


LEIDING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 18:
De ALV wordt geleid door de voorzitter dan wel de vice-voorzitter.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en/of de vice-voorzitter, treedt een der bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

NOTULEN

Artikel 19:
Van een ALV worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.

BESTUUR
Artikel 20:
D.C. de Bosrand wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste 5 meerderjarige personen of zoveel meer als de ALV zal benoemen, waaronder:
a.Een voorzitter;
b.Een vice-voorzitter;
c.Een secretaris;
d.Een penningmeester.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ALV in functie benoemd. De functies van Voorzitter en secretaris of secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend. De overige bestuursfuncties worden in overleg onderling verdeeld.
Tot bestuurslid zijn gewone leden en donateurs benoembaar.
Niet benoembaar zijn minderjarige personen.
Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te voorzien.
Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur kandidaten worden gesteld.
Een aftredend bestuurslid wordt automatisch kandidaat gesteld, tenzij hij op eigen verzoek niet herkiesbaar is.

terug


TAKEN BESTUUR

Artikel 21:
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de ALV en is de eerste vertegenwoordigde van D.C. de Bosrand.
De overige bestuursleden raadplegen hem in alle zaken waarbij twijfel kan bestaan ten aanzien van hetgeen het beleid van het bestuur eist. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter waar en wanneer dat nodig is.
De voorzitter heeft bij een bestuurlijke stemming of beslissing het recht om zich te onthouden van zijn stem. Dit geld alleen bij een gelijk eindigen der stemmen.

De secretaris heeft onder meer tot taak de notulen van de bestuurs en ALV-en te maken of te doen maken en te bewaren, de briefwisseling te voeren uit naam van en in overleg met de medebestuursleden, de ontvangen brieven en een afschrift van door hem verzonden brieven te bewaren, de oproepingen voor de vergaderingen te verzenden.
Hij brengt op de jaarvergaderingen verslag uit van de toestand en de werkzaamheden van de vereniging in het afgelopen jaar.
Hij draagt zorg voor de verspreiding van het hiervoor bedoelde jaarverslag en van alle andere officiële mededelingen.
Hij verricht voorts alle andere werkzaamheden, welke hem door het huishoudelijk reglement,
de ALV of het bestuur zijn opgedragen.
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur.
Hij draagt zorg voor een behoorlijke boekhouding die op een computer dient te worden bijgehouden
en draagt zorg voor het innen van aan de vereniging toekomende gelden.
Hij beheerd de aan de vereniging toekomende gelden en voldoet de schulden tegen een bewijs van betaling. Hij brengt in de jaarvergaderingen verslag uit over de geldmiddelen van de vereniging.
Hij treedt tijdig met de kascontrolecommissie in overleg inzake controle van de financiële jaarrekening.
Hij verricht voorts alle andere werkzaamheden, welke hem door het huishoudelijk reglement,
de ALV of het bestuur zijn opgedragen.
Hij is verplicht de kasmiddelen van de vereniging gescheiden te houden van zijn privé middelen.
Kasgelden die een bedrag van € 300,- te boven komen dient hij te plaatsen op een bank of girorekening t.n.v. D.C. de Bosrand.
Hij is verplicht zijn boekhouding en kasbescheiden op ordelijke wijze te bewaren.
Hij is voor de onder zijn beheer vallende baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat
tekortkomingen hem redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.
Het bestuur bepaalt op welke wijze de bevoegdheid bij bank of giro wordt geregeld.
De penningmeester is verplicht minimaal per half jaar een financieel verslag te overleggen aan
zijn mede bestuursleden. Dit verslag dient minimaal een balansrekening te bevatten.
De overige bestuursleden verrichten de taken, die de ALV of het bestuur hen opdraagt.
Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden opdragen aan commissies, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal bestuursleden en niet-bestuursleden. Werkwijze en bestaansduur van de commissies worden door het bestuur vastgesteld.

terug

TIJDSDUUR EN ROOSTER
Artikel 22:
Het bestuur kan in principe zolang in samenstelling bestaan als de bestuursleden beschikbaar zijn.
Op de jaarlijkse ALV kan echter een ieder van de leden zich beschikbaar stellen en door stemming
plaats nemen in het bestuur.

BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSINGEN
Artikel 23:
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV geschorst of ontslagen worden.
Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn. Het bestuur kan om dringende redenen een bestuurslid schorsen en een ALV bij elkaar roepen voor een besluit.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
Door het eindigen van het lidmaatschap van D.C. de Bosrand;
Door schriftelijk of mondeling bedanken;
Door voortijdig aftreden.

terug

BESTUURSVERGADERING
Artikel 24:
Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.
Voorzover het huishoudelijk reglement niet anders bepaalt, kan het bestuur slechts rechtsgeldige
besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.

KASCONTROLECOMMISSIE
Artikel 25:
De kascontrolecommissie kan uitsluitend bestaan uit leden van D.C. de Bosrand en wordt aangesteld
voor de periode van maximaal 2 jaar.
Zij dienen tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Zij hebben ten allen tijde het recht in overleg met de penningmeester de financiële administratie van de vereniging te controleren. Deze controle dient minimaal 1 maal per jaar te geschieden
De controle van de financiële jaarstukken dient uiterlijk 1 week voor bijeenkomst van de ALV te geschieden. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascontrolecommissie diens administratie binnen 3 weken te controleren.
De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal 2 leden van de kascontrolecommissie plaats te vinden.
De kascontrolecommissie heeft na goedkeuring van het bestuur het recht zich te doen laten bijstaan door een daarvoor deskundig geacht persoon, welke geen lid van D.C. de Bosrand mag zijn.
terug

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 26:
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ALV, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

KAMER VAN KOOPHANDEL
Artikel 27:
De vereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel te Venlo.
Een uitreksel hiervan kan worden ingezien bij de Kvk of op Internet onder aansluitingsnummer 12050520.
Het bestuur verplicht zich om wijzigingen binnen het bestuur onmiddellijk door te geven aan de Kvk.

terug

SLOTBEPALINGEN
Artikel 28:
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

terug


Copyright Dc de Bosrand © 2012. All Rights Reserved.

Our website is protected by DMC Firewall!